سازمان دامپزشکی کشور
سازمان نظام دامپزشکی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
سازمان نظام پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سازمان بهداشت جهانی (WHO)
سازمان خواربار جهانی (FAO)
سازمان بهداشت دام جهانی (OIE)
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی یزد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم تهران
سامانه علم سنجی وزارت بهداشت
انجمن بیماری های گرمسیری
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز